Universitetsstudiet for tillitsvalgte

Dette er et tilbud for deg som har gjennomført basisopplæringen og forhandlingskurs i tillitsvalgtopplæringen, og som har minst tre års erfaring som tillitsvalgt. Utdanningen tar utgangspunkt i det du har lært om helsevesenet og arbeidslivet gjennom sykepleier- og tillitsvalgtopplæringen.

Målet er å gi en bedre forståelse av hvordan du som tillitsvalgt kan forstå og møte utfordringene du møter daglig.

Styrker handlingskompetansen

Utdanningen gir deg kunnskap om hvordan helsevesenet og arbeidslivet har blitt formet, og skal bidra til å forstå de argumentene som legges til grunn for reformer, omstillingsprosesser og forhandlingsposisjoner. Du får opplæring i kritisk lesning av tekster og et grunnlag for å utvikle dine egne skriftlige ferdigheter. Målet er å styrke din handlingskompetanse som tillitsvalgt, ved å gi deg en plattform for å forstå helsevesenet og arbeidslivet, for å utvikle egne argumenter og strategier og å sette deg bedre i stand til å legge disse fram på en overbevisende måte.

Gir deg kunnskap og verktøy

Gjennom utdanningen møter du historikere og samfunnsvitere med spesialisering innenfor tema som medbestemmelse og lønnsdannelse, utviklingen av helsevesenet og sykepleien som yrke og fag, og som leverer oppdatert kunnskap om arbeidslivet og helsesektoren og hvordan de siste ti års reformer skal forstås.

Helsevesenet er stadig gjenstand for reformer og omstilling. Som tillitsvalgt må du både kunne verne medlemmene mot uheldige virkninger og bidra til å skape gode vilkår for faglig forsvarlig sykepleie. Du må bidra til å ivareta norske arbeidstakeres lov- og avtalefestede rett til medbestemmelse og til å sikre en rettferdig lønnsdannelse.

Dette krever handlingskompetanse. Du må ha kunnskaper om hva som former det norske arbeidslivet og helsevesenet, hvilke aktører som gjør hva og hvilke interesser som er i spill. Du må ha verktøy som setter deg i stand til å forstå hva som skjer og hvorfor det skjer, hvilket handlingsrom du har som tillitsvalgt og hvordan du kan bruke dette handlingsrommet.

  • Hvordan forstå New Public Management i helsevesenet? 
  • Hvordan har lønnsgapet mellom kvinne- og mannsdominerte yrker oppstått? 
  • Hva betyr endringene i arbeidsmiljøloven for den enkelte arbeidstaker og for samfunnet generelt? 
  • Hva slags innflytelse har NSF og sykepleierne som yrkesgruppe hatt på utviklingen i helsevesenet og arbeidslivet?

Søkeprosess og opptak til studiet foregår hver høst, med frist i november måned.