Systematisk etisk refleksjon utgjør en forskjell!

May-Lis Nerhus Bakken

May-Lis Nerhus Bakken (Foto: Kristin Henriksen, NSF)

May-Lis – hvem er du? 

- Jeg har fra jeg var helt ung alltid visst jeg ville jobbe med mennesker. Jeg begynte å passe barn da jeg var ti år, det å jobbe med mennesker er så berikende. Så var det slik at jeg da jeg gikk på skolen hadde jeg et talent for kunst og håndverk. To av lærerne mine ville at jeg skulle satse på det, men jeg ville inn på helse. 

Slik ble det med May-Lis. Hun startet opp med hjelpepleierutdanningen. Allerede på den tiden erfarte hun å stå i etiske dilemmaer som kanskje ikke var like lett å identifisere. Nysgjerrigheten og søken etter mer kunnskap, gjorde at hun søkte seg til og sykepleierutdanningen. 

May-Lis har lagt bak seg en spennende og varierende karriere. Hun har jobbet innenfor demens og somatikk, innen barnevern og psykiatri og som vikarierende helsesykepleier. Hun har ledererfaring og en master i Mestring og myndiggjøring. I tillegg har hun utdannelse i integrativ ledelse og samhandling, og psykososialt arbeid for barn og unge. Etisk refleksjon har fulgt henne som en rød tråd gjennom alt arbeid både i praksis og under utdanning. Hun jobber i dag med psykisk helsevern ved Helse Stavanger, Sandnes DPS avdeling Strand. 

- Det handler om å møte hele mennesket. Å forstå maktbalansen som ligger mellom den hjelpetrengende pasient sitt behov for helsehjelp og den autoriteten som ligger i rollen som sykepleier. Det handler også om etisk bevissthet hos sykepleierne som gjør de i stand til å identifisere, vurdere og ta kloke valg i viktige situasjoner der hensyn til verdier, prinsipper og konsekvenser er nødvendig for god pasientbehandling.    

Hva var det som gjorde at du ville fortsette en ny periode i rådet? 

- Jeg så at det arbeidet vi har startet på og jobber med i Rådet gir resultater. Det brenner jeg for å jobbe videre med. Rådet blir en nødvendig motvekt til blant annet nedbemanning, økonomisk begrensning og press på forsvarlig drift. Jeg tror på kraften i Rådet og at vi kan utgjøre en forskjell. Rådet er bredt sammensatt med høy faglig kompetanse, og det må vi utnytte. 

Rådet er et uavhengig organ i NSF som alle kan kontakte og består for øvrig av 8 medlemmer, en leder og en seniorrådgiver. 

Rådet for sykepleie-etikk
Rådet for sykepleieetikk. Fra venstre: Berit Liland, Signe Marie Bandlien, Elin Sagbakken, May-Lis Nerhus Bakken, Berit Støre Brinkmann, Sofie Lykke Herbro, Kirsten Hilde Nordby Bergland, Terje Årvoll Olsen og Audun Ivan Kalstad Mo (Foto: Kristin Henriksen, NSF)

Hva brenner du for? 

- Jeg brenner for systematisk etisk refleksjon. Jeg har tatt lærdom av noen kloke råd som tidligere leder av Rådet, Marie Aakre sa: «Du blir ikke klokere av handling, men av refleksjon rundt handling». 

- Jeg har vært med i prosjektet «en hånd på skulderen». Det har lært meg at sykepleiere vil ha mer tid til refleksjon, da føler de seg tryggere i neste situasjon av samme karakter. Jeg er også opptatt av studentene som er fremtiden vår. Sykepleieprofesjonene trenger studentene, og vi må bygge etisk kompetanse og ruste dem for det som kommer. Vi er ikke lenger bare på foretak eller kommunale nivå nasjonalt, vi er globale. Problematikken strekker seg langt ut over våre lands grenser. De nye Yrkesetiske retningslinjene tar høyde for dette i kapittel 4, “I en globalisert verden påvirker helsetilstanden til de svakeste hele det globale samfunnet.” Til mer sårbart et mennesker er, til mer trenger vi etikken for å sikre pasienten en faglig, etisk og omsorgsfull pleie. 

Rådets mandat 

Rådet har seks punkter som ligger under deres mandat: 

  • Fremme etisk standard i sykepleiepraksis og utdanning 
  • Drøfte saker og avgi uttalelse om etiske saker som bringes inn for Rådet 
  • Være høringsinstans og påvirke saker av etisk karakter internt i NSF 
  • Fremme etisk refleksjon og drøfting internt i NSF 
  • Bidra til å styrke helsetjenestens generelle verdibevissthet 
  • Påvirke den offentlige debatt i saker av etisk karakter 

NSF er ett lag. Rådet har etter hvert etablert faste møter med fagavdelingen, fylkeslederne og NSF Student. Rådets leder, Berit Liland, deltar på forbundsstyremøtene med uttalerett. 

- Rådet er et selvstendig organ i NSF, og nettopp derfor er det viktig med en balansegang på det vi står for som uavhengig organ og det være med i «ett lag», sier May-Lis. 

Hvordan jobber Rådet? 

Rådet har faste møtetidspunkt. Alle medlemmer inkludert leder og seniorrådgiver møtes fysisk annenhver måned. Dersom Rådet mottar ekstra saker og dilemmaer, kalles det inn på teams møter. Det skrives kronikker i landsdekkende aviser og formuleres høringsuttalelser. 

Rådet manøvrerer etter Yrkesetiske retningslinjer, The ICN Code of Ethics for Nurses, De kollegiale bestemmelsene for Norsk Sykepleierforbunds medlemmer, og etiske føringer for helsetjenesten generelt, for eksempel NOUer. 

Uttalelser skal gis når 6 av 8 medlemmer av Rådet er enige. Det skal avtales hvem og hvordan det skal foregå, og dette protokollføres. Det skal være trygt og sikkert for medlemmer å sende henvendelser med tanke på taushetsplikten. Derfor er det kun leder og seniorrådgiver som mottar henvendelser og vet hvor henvendelsen kommer fra. Videre blir henvendelsen anonymisert før den blir gjort kjent og diskutert blant medlemmene i rådet. Rådet har og anledning på eget initiativ å ta opp saker av etisk karakter. 

I 2023 ble også de yrkesetiske retningslinjene revidert og fornyet. Etter en lang og grundig prosess inkluderer nå de nye yrkesetiske retningslinjer, mangfold, inkludering og antidiskriminering, i tillegg til at de nå kommer med en forklaring på hvordan de kan brukes i ulike sammenhenger. 

I Norden er det etablert et samarbeid mellom de nordiske landene Norge, Danmark, Færøyene og Sverige. Et viktig samarbeid for å se hverandres utfordringer da klimaendringer og helseutfordringer truer globalt og ikke bare nasjonalt. 

Rådet har og samarbeid med andre etiske råd i andre foreninger, Rådet for fysioterapietikk, Rådet for legeetikk, i tillegg til etikkrådet for farmasøyter. Rådet har egne Facebook og Instagram kontoer for å nå frem med sitt viktige budskap. Det jobbes og med å få til en prekonferanse om temaet i forbindelse med Sykepleiekongressen i 2025. I tillegg har Rådet sin egen Podkast, “Sykepleieprat”. 

- Som sagt har vi startet på mye godt arbeid og vi ser vi oppnår resultater, det er derfor det er både motiverende og spennende og jobbe videre i Rådet, sier en engasjert May-Lis til NSF Rogaland. 

Hva skjer fremover May-Lis, har du et ønske for fremtiden? 

- Vi er godt i gang, strukturen er på plass og vi jobber bra sammen. Vi er i ferd med å etablere en handlingsplan, og med viktige vedtak fra Landsmøtet er det masse spennende å ta fatt på. Vi ønsker å være i forkant og å være en synlig samfunnsaktør. Det er derfor Rådet deltar i debatter og på høringer. Det er viktig å gjøre noe med flukten fra yrket vårt og å forebygge utbrenthet. Det å stå opp for profesjonen ved å styrke etisk kompetanse i forskning og utdanning vil være en viktig brikke her. Rådet må være kjent og tilgjengelig for alle! 

- Når det gjelder fremtiden håper jeg at også etikken får en god plass i tillitsvalgtopplæringen. Da kan man ta i bruk helsejussen og yrkesetiske retningslinjer i henvendelsen fra medlemmer til tillitsvalgte. Et viktig poeng er og at avvikssystemene tar høyde for etikken i faget vårt, det er pasienten som skal være i fokus. Det må være pasientens behov som legger grunnlaget for sykepleiekompetansen og ellers den tverrfaglige fagkompetansesammensetningen - ikke økonomi og andre faktorer som ikke har pasientens behov i fokus. For å identifisere behovet trengs det kompetanse, avslutter May-Lis Nerhus Bakken til NSF Rogaland. 

NSF Rogaland ønsker May-Lis, lederen og de andre medlemmene lykke til videre i det viktige arbeidet i Rådet for sykepleieetikk.