Vil du være deltaker i nasjonalt mentorprogram for sykepleieledere?

Mentor

Foto: Mostphotos

God ledelse krever kompetanse, klokskap og handlekraft.   

Å ha en lederposisjon i helsetjenesten er en spennende og viktig jobb. Ledelse kan innebære en rekke faglige utfordringer innenfor krevende rammer. Det kan være mange ansatte, mangel på kompetanse, stramme budsjetter og høye krav til å yte gode tjenester. Særlig er det krevende for nytilsatte ledere uten ledererfaring og ledere i nye lederposisjoner.  

På NSFs landsmøte 2023 ble det vedtatt en ledersatsing i NSF. I den forbindelse etableres et mentorprogram for sykepleierledere. Hensikten vil være å beholde, rekruttere, motivere og støtte sykepleiere i lederposisjonen.  

Dette er et tilbud til deg som er NSF-medlem. Medlemmer i NSFs faggruppe for sykepleieledere, og ledermedlemmer fra faggruppene under vil bli prioritert: 

 • Helsesykepleiere
 • Intensivsykepleiere
 • Psykisk helse og rus
 • Geriatri og demens

Alle medlemmer er velkommen til å søke. 

Mentorprogrammets innhold 

Programmet vil strekke seg over tre semestre med en felles oppstartssamling 12. – 13. februar 2024. Hver enkelt deltager (adept) vil få oppfølging av en erfaren leder (mentor) innenfor aktuelt fagområde i programperioden. Adepter og mentorer vil være ledere fra hele landet og ulike sektorer. Mentoreringen gjennomføres digitalt. Det vil være totalt 15 adepter og 15 mentorer som deltar i programmet.  

Det legges opp til fysisk oppmøte på første og siste samling i Oslo-området. I tillegg planlegges 1-2 digitale samlinger underveis i samarbeid med deltagerne.  

Hensikt og mål 

Hensikten med programmet er å utvikle og motivere sykepleierledere. Målet er å gjennomføre et program som kan bidra til å beholde og rekruttere kompetente sykepleierledere for å understøtte gode helsetjenester.

For den enkelte deltager skal programmet bidra til:

 • å styrke egen rolle som leder, lederkompetanse, innsikt i utøvelse og praktisk ledelse
 • å bidra til åpen refleksjon knyttet til måloppnåelse, både individuelt og for virksomheten  
 • at relevante temaer og problemstillinger belyses fra flere synspunkter 
 • å bedre beslutningsgrunnlaget for prioriteringer og strategiske satsninger 
 • å bidra til å analysere, klargjøre kontekst og forventninger 
 • å fritt kunne diskutere og reflektere over utøvelse av lederskap og funksjon 
 • å gi rom for erfaringsdeling, sikre god oppfølging av ansatte og arbeidsmiljø 

Kostnader 

NSF dekker utgifter til programmet. Deltagerne må selv ta ansvar for avtaler med arbeidsgiver om permisjon, tilrettelegging og evt. refusjon av reiseutgifter. Ved opptak forplikter deltakerne seg til å delta på og gjennomføre hele programmet.  

Programmet avsluttes mai 2025.

Søknad

Påmeldingsfrist: 15.12.23

Søknaden skal bestå av: (Se eget søknadsskjema)

 • Generell informasjon
 • Motivasjonsbrev
 • Kortfattet CV

Fyll inn søknad her:

Deltakelse i NSFs mentorprogram forutsetter medlemskap i NSF.

Spørsmål om NSFs mentorprogram sendes til Mette R. Dønåsen, e-mail: mette.donasen@nsf.no eller Svein Roald Garseg Olsen, e-mail: sveols@nsf.no, og merkes «NSFs mentorprogram».

Alle opplysninger behandles konfidensielt av Norsk Sykepleierforbund.