NSFs innspill om fremtidens allmennlegetjeneste

Gro Lillebø og Merete Lyngstad

Gro Lillebø, 2. nestleder i NSF, og Merete Lyngstad, spesialrådgiver i NSF. Foto: Kristin Henriksen / Norsk Sykepleierforbund

Det var Norsk Sykepleierforbunds 2. nestleder, Gro Lillebø, som fremførte innspillene fra forbundet til Helse- og omsorgsdepartementet. Med seg hadde hun spesialrådgiver Merete Lyngstad.

Nedenfor kan du lese hele innspillet fra Norsk Sykepleierforbund.

NSFs innspill til stortingsmeldingen

NSF støtter at det utvikles en tverrfaglig allmennhelsetjeneste som systematisk følger opp skrøpelige eldre, alvorlig syke barn og unge, personer med psykiske lidelser og ruslidelser, og personer med sammensatte og kroniske lidelser.

Med knapphet på helsepersonell og større press på de samlede helse- og omsorgstjenestene, må vi bruke ressursene best mulig. Mer enn noen gang må helse- og omsorgstjenestene til de innbyggerne som har størst behov, prioriteres. Vi må arbeide proaktivt og forebygge utvikling av sykdom og funksjonssvikt, både for å unngå unødig lidelse og øke livskvalitet, men også for å løse problemene så nær pasienten som mulig. Det vil lette trykket på andre helse- og omsorgstjenester og pårørende.

Svake etterspørrere

En allmennlegetjeneste for framtida skal bidra til å ivareta flere pasienter med omfattende og sammensatte behov, og flere som er svake etterspørrere av allmennlegetjenestene.

For å oppnå mer kapasitet i allmennlegetjenesten er nødvendig å oppnå bedre kapasitet. Det innebærer at flere profesjoner, herunder sykepleiere, inkluderes i tjenesten. Blant annet vil sykepleiere med masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie, psykisk helse og rusavhengighet og kreftsykepleiere være sentrale bidragsytere.

Den medisinske og helsefaglige kompetansen og kontinuiteten til pasienter med langvarige og omfattende behov må styrkes. Det bør derfor være en sentral del av meldingsarbeidet å se allmennlegetjenesten i sammenheng med kommunenes 24/7-drevne helse- og omsorgtjeneste.

En allmennhelsetjeneste som er mer tilgjengelig for pasienter vil gi færre henvendelser til legevakt og sykehus. Sykepleiere vil ha en nøkkelfunksjon for en tettere integrasjon av allmennlegetjenesten i den øvrige kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Allmennsykepleiere viktig

Erfaringene fra utprøvingen av primærhelseteam viser at sykepleiere i allmennlegetjenesten kan utgjøre en kompetansebro til hjemmesykepleien, institusjoner og boliger med heldøgnsomsorg.

I tillegg vil de være et viktig bindeledd til spesialisthelsetjenesten i forbindelse med innleggelser, behandling og utskriving. Rett og slett bidra til en mer helhetlig helsetjeneste og bedre kontinuitet i oppfølgingen av pasienter, i en helsetjeneste som i dag oppleves som fragmentert og silopreget.

For å fremme tverrfaglighet og økt kapasitet vil delegering og profesjonsnøytrale takster være viktige forutsetninger i allmennlegetjenesten. Tydelig faglig ledelse vil også være viktig. I tillegg må det utvikles løsninger for digital samhandling, tverrfaglige behandlingsplaner og kvalitetsindikatorer som kan bidra til kunnskaps- og kvalitetsutvikling.

Vi ser fram til å bidra i dette viktige arbeidet.

regjeringens nettsider kan du lese alle innspillene til stortingsmeldingen. Svarfristen er 16. september 2024.