1 av 5 sykepleiervakter ikke bemannet av sykepleiere

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

Forbundsleder Lill Sverresdatter mener den nye rapporten er alvorlig for pasientene.

Hvert år kartlegger Norsk Sykepleierforbund avviket mellom planlagt turnus og faktisk bemanning i kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Mandag 10. juni presenterte Norsk Sykepleierforbund rapporten for 2024.

Årets rapport viser at det i gjennomsnitt var hele 19,1 prosent av de planlagte sykepleiervaktene som ikke ble bemannet av sykepleiere. De forble ubemannet eller bemannet av personell med lavere kompetanse.

– Dette er det politikeres og arbeidsgivers ansvar å gjøre noe med. Kommunene må sikres økonomiske muskler til å sikre bemanning på et forsvarlig nivå, og det må tas høyde for fravær. Å beholde og rekruttere sykepleiere til kommunal helse- og omsorgstjeneste bør stå øverst blokka til både nasjonale og lokale politikere, sier Sverresdatter Larsen.

Større belastning på dem som er på jobb

19,1 prosent er en økning fra 2023 da avviket mellom planlagte og faktisk bemannede sykepleiervakter var 17,9 prosent. Årets kartlegging avdekker at avviket mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning er størst på dagtid i ukedagene. Da er det nesten 21,8 prosent av de planlagte sykepleiervaktene som ikke er bemannet med sykepleiere.

Dette bekymrer Lill Sverresdatter Larsen.

– Når det er færre sykepleiere på jobb, blir belastningen større på gjenværende personale. Det kan føre til mer sykemeldinger og en negativ spiral, noe som i siste instans går ut over pasientene, sier hun.

Mangel på formell kompetanse

Kartleggingen er et av virkemidlene for å vise hvordan bemanningssituasjonen faktisk er i de ulike tjenestene. Den dokumenterer at den formelle kompetansen på vakt er lavere enn planlagt og ansett nødvendig. Det påvirker kvaliteten på tjenestene som tilbys

Avviket blant helsefagarbeidere er også betydelig og økt noe fra 2023. 10,7 % av planlagte vakter for helsefagarbeidere ble stående udekket eller erstattet. Tilsvarende tall i 2023 var 9,7 %.

– I sum viser dette stor mangel på formell kompetanse i kommunene, og en dramatisk forskyvning av sykepleier- og helsefagarbeidervakter til ufaglærte og assistenter. Det er alarmerende og bør få varselklokkene til å gå i norske rådhus over hele landet, avslutter Sverresdatter Larsen.

Mer om undersøkelsen

Hvert år kartlegger Norsk Sykepleierforbund avviket mellom planlagt turnus og faktisk bemanning i kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Det er i 2024 det 7.året at dette gjøres på landsbasis.

Kartleggingen er et av virkemidlene for å vise hvordan bemanningssituasjonen faktisk er i de ulike tjenestene. Den dokumenterer at den formelle kompetansen på vakt er lavere enn planlagt og ansett nødvendig. Det påvirker kvaliteten på tjenestene som tilbys.

Undersøkelsen ble gjennomført ved at tillitsvalgte innhentet data fra bemanningsplaner og vaktlister for to ordinære uker i mars. De registrerte hvor mange sykepleiere, helsefagarbeidere og andre som var planlagt på vakt, og hvor mange som faktisk var på vakt.

Det ble kartlagt 1275 arbeidssteder over hele landet. 97 296 vakter var planlagte sykepleiervakter.

Kartleggingen viste at det i gjennomsnitt var hele 19,1 % av de planlagte sykepleiervaktene som ikke ble bemannet av sykepleiere. De forble ubemannet eller bemannet av personell med lavere kompetanse. I bolig med heldøgns bemanning er det tilsvarende tallet hele 26,7 %.

19,1 prosent er en økning fra 2023 da avviket mellom planlagte og faktisk bemannede sykepleiervakter var 17,9 %.

Kartleggingen avdekket at avviket mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning er størst på dagtid i ukedagene. Da er det nesten 21,8 % av de planlagte sykepleiervaktene som ikke er bemannet med sykepleiere.

I helgene er mangelen noe lavere. På lørdag og søndag er 10,6 % av de planlagte sykepleiervaktene som ikke er bemannet med sykepleiere i motsetning til eks onsdag hvor avviket er størst 22,2%.

Avviket blant helsefagarbeidere er også betydelig og økt noe fra 2023.
10,7 % av planlagte vakter for helsefagarbeidere ble stående udekket eller erstattet. Tilsvarende tall i 2023 var 9,7 %.

Disse vaktene blir oftere erstattet av personer uten formell kompetanse. Vi ser at det er et svært høyt antall vakter (avvik på 78,0 %), som blir dekket av assistenter uten helsefaglig bakgrunn.

Dette står i sterk kontrast til den økende kompleksiteten i sykepleietjenesten hvor kompetansebehovet øker tilsvarende.

Vi finner store nasjonale variasjoner både på fylkes, - kommune og virksomhetsnivå. Informasjon om lokale resultater kan innhentes fra NSFs fylkeskontorer.

Noe av årsaksforklaringen til bemanningsavvikene i flere kommuner er at stillinger står ubesatt som følge av store rekrutteringsutfordringer for sykepleiere. Tallene er en del av en trend over mange år og viser sårbarheten i tjenestene.

Historisk utvikling (hele landet):

  • 2024: 19,1%
  • 2023: 17,9%
  • 2022: 19,6 %
  • 2021: 18,7%
  • 2020: 18,6 %
  • 2019: 18,3 %
  • 2018: 18,3 %