Statistikk og prosjekter

Forskning (STAMI) har antydet at det arbeidsrelaterte sykefraværet i enkelte sammenhenger kan utgjøre så mye som 40 prosent av det totale sykefraværet. Den arbeidsrelaterte delen av sykefraværet kan forebygges.

Sykepleiere har et høyt sykefravær – for begge kjønn ligger tallene over gjennomsnittet for befolkningen for øvrig. Men også for sykepleiere som yrkesgruppe finner vi det samme mønsteret som i arbeidslivet for øvrig: kvinner har et mye høyere sykefravær enn menn. Kvinnelige sykepleiere har nesten dobbelt så høyt sykefravær som mannlige sykepleiere.

I forbindelse med IA-avtalen gjennomføres IA-bransjeprogram for sykehjem og sykehus i offentlig og privat sektor for å redusere sykefravær og frafall i helsesektoren. Dette kan du lese mer om på NSFs nettside om bransjeprogram.

Hva kan du som sykepleier gjøre selv for å forebygge helsetap og sykefravær:

  • Ta ditt arbeidsmiljø på alvor, både rettigheter og plikter
  • Dokumenterer og sender avvik til leder, tillitsvalgt og verneombud, blant annet ved brudd på arbeidstid, for kort hviletid, mangel på pauser, for høy arbeidsbelastning, brudd knyttet til faglig integritet (at du på grunn av høyt arbeidspress ikke får utøve sykepleie etter anerkjente faglige standarder)
  • Ta kontakt med tillitsvalgt og verneombud dersom avvik ikke blir håndtert og tiltak satt inn
  • Gjør deg kjent med arbeidsplassens rutiner for oppfølging av sykefravær
  • Snakker med leder om behov for tilrettelegging i forkant av mulig sykefravær, og bidra med mulige løsninger/hvilke oppgaver du kan gjøre osv.
  • Ta kontakt med tillitsvalgt dersom leder ikke følger opp behov for tilrettelegging

Husk at tilrettelegging ikke betyr at alle dine ønsker innfris. Sørg for at din dialog med leder dokumenteres i et referat, eller gjerne i en forebyggende oppfølgingsplan.

Vårt politiske arbeid

Norsk Sykepleierforbund er med i IA-avtalen for å sikre sykelønnsordningen og bidra til å møte samfunnets behov for arbeidskraft i helsesektoren på kort og lang sikt. Vi vil arbeide for at sykepleiere på lik linje med andre yrkesgrupper har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø slik at sykepleiere har arbeidsforhold som gjør at de klarer å arbeide i 100 % stilling til aldersgrensen.