Fakta om IA - avtalen

Den første IA-avtalen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet ble inngått i 2001 og er revidert/fornyet flere ganger siden. Bestemmelse om at vi skal ha et inkluderende arbeidsliv er lagt inn i formålsparagrafen i arbeidsmiljøloven. Dagens avtale gjelder fra 2019 - 2022, prolongert til 31.12.2024, og omfatter hele arbeidslivet. Det er derfor ikke lenger krav om lokale samarbeidsavtaler.

Norsk Sykepleierforbund er part i IA-avtalen, og støtter opp om innsatsen for å redusere sykefravær og frafall. I forbindelse med forhandlingene om ny IA-avtale ønsket vi at Unio som forhandlet på vegne av primærorganisasjonene jobbet for å få til bransjevise avtaler.

Det lykkes NSF og Unio med. Det gjør at vi nå har en mulighet til å jobbe med rammevilkårene, arbeidsmiljøet og sammenhengen med sykefravær og frafall i helsesektoren. Dette sier vi mer om på nettsiden om bransjeprogram.

Arbeidsplassen din er hovedarena for IA-arbeidet, og leder, tillitsvalgt og verneombud har viktige roller i arbeidet. Din leder har et ansvar for at dere har et velfungerende og dynamisk HMS-system som er tilgjengelig og i bruk av alle ansatte på din arbeidsplass.

Tillitsvalgte og verneombud skal støtte om under dette. IA-arbeidet er en del av det systematiske HMS-arbeidet i din virksomhet. Det forebyggende organisatoriske arbeidsmiljøarbeidet er hovednøkkelen for å oppnå målene. De organisatoriske arbeidsbetingelsene utgjør grunnstammen i arbeidsmiljøet. Det er disse betingelsene som kan føre til helsefarlige eksponeringer. Derfor er det her tiltakene må settes inn for å forebygge negative helsekonsekvenser både på kort og lang sikt.

Helsesektoren er på grunn av risikoforholdene pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste (BHT), og BHT er derfor en viktig aktør i arbeidsmiljø/IA-arbeidet i helsesektoren, og gjerne i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter som ble opprettet i forbindelse med den første IA-avtalen.

Fireårig avtale 2019-2022, prolongert ut 2024

Sykelønnsordningen endres ikke i avtaleperioden (med mindre partene blir enige om det).

Avtalen har to målsettinger

  • redusere sykefravær
  • hindre frafall

Avtalen har to innsatsområder

  • forebyggende arbeidsmiljøarbeid
  • oppfølging av lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær

Overordnede tiltak

  • Det er etablert syv IA-bransjeprogram i bransjer/sektorer med særlige utfordringer og potensiale for å nå målene. NSF er «medeier» i de to IA-bransjeprogrammene i sykehjem og i sykehus.
  • Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet har i løpet av perioden utarbeidet en ny webportal for målrettet arbeidsmiljøarbeid som gir verktøy til arbeidet.
  • NAV Arbeidslivssenter er videreført og bistår virksomheter som ber om det.

Individrettede tiltak

  • Det skal gjøres forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte
  • Det er opprettet tilskudd til ekspertbistand i enkeltsaker
  • Gradert sykmelding er fortsatt hovedregel